Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van StroomOpgewekt
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Plaatsingsvoorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met StroomOpgewekt;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die StroomOpgewekt ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door StroomOpgewekt georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van StroomOpgewekt.

Artikel 2 – Identiteit van StroomOpgewekt

StroomOpgewekt – handelsnaam van InfraMarks B.V.
Eikenlaan 259A

2404 BP Alphen aan den Rijn – Nederland

T (015) 215-5791
E info@stroomopgewekt.nl

KVK nummer 72612185
BTW nummer NL859173471B01

VCA** certificaatnummer INF-VCA-210174

InstallQ certificaatnummer 70641

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van StroomOpgewekt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en opdrachtgever.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij StroomOpgewekt in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. StroomOpgewekt is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als StroomOpgewekt gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden StroomOpgewekt niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen StroomOpgewekt de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;

de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan StroomOpgewekt zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StroomOpgewekt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door StroomOpgewekt is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft StroomOpgewekt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal StroomOpgewekt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

StroomOpgewekt kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien StroomOpgewekt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

StroomOpgewekt zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van StroomOpgewekt waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij StroomOpgewekt deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van enkel producten:

Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan StroomOpgewekt bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan StroomOpgewekt retourneren, conform de door StroomOpgewekt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan StroomOpgewekt. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan StroomOpgewekt heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van producten en diensten (installatie zonnepanelen en aanverwante artikelen):

Bij levering van producten en diensten (installatie) heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door StroomOpgewekt bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal StroomOpgewekt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de opdrachtnemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door StroomOpgewekt niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

StroomOpgewekt kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien StroomOpgewekt dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door StroomOpgewekt tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop StroomOpgewekt geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de opdrachtgever de verzegeling heeft verboeren;

voor hygiënische producten waarvan de opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan StroomOpgewekt producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar StroomOpgewekt geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien StroomOpgewekt dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is StroomOpgewekt niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

StroomOpgewekt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat StroomOpgewekt er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door StroomOpgewekt, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover StroomOpgewekt kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan StroomOpgewekt schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van StroomOpgewekt komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. StroomOpgewekt is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van StroomOpgewekt en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

StroomOpgewekt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal StroomOpgewekt het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal StroomOpgewekt zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van StroomOpgewekt.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij StroomOpgewekt tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan StroomOpgewekt bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als StroomOpgewekt voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling (20% bij opdracht, 80% na plaatsing binnen 7 dagen)

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan StroomOpgewekt te melden.

In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft StroomOpgewekt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

StroomOpgewekt beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij StroomOpgewekt, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

Bij StroomOpgewekt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door StroomOpgewekt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een opdrachtgever zich allereerst te wenden tot StroomOpgewekt. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de opdrachtgever zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de opdrachtgever betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van StroomOpgewekt niet op, tenzij StroomOpgewekt schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door StroomOpgewekt, zal StroomOpgewekt naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen StroomOpgewekt en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 – Plaatsingsvoorwaarden

Betrekking hebbende op de plaatsing van zonnepanelen, omvormers, micro-omvormers, Power Optimizers, EV-laadoplossingen en batterij opslagsystemen. 

 

 • VERGUNNINGEN
  • Alle benodigde vergunningen en ontheffingen dienen voorafgaand aan de uitvoering door de opdrachtgever verzorgd te zijn.

 

 • BEREIKBAARHEID
  • Locaties en werkgebieden dienen middels verharde begaanbare wegen goed bereikbaar te zijn voor benodigde transport- en werkmiddelen.

 

 • LOCATIES
  • Voorafgaand aan het plaatsen zijn de plaatsingsrichtingen van de te plaatsen producten door StroomOpgewekt eenduidig op schrift kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Indien er om welke reden dan ook een wijziging moet plaatsvinden, dient dit door opdrachtgever op schrift aan StroomOpgewekt kenbaar gemaakt te worden.
  • Plaatsingsrichting van de te plaatsen producten dient eenduidig op schrift bekend te zijn.
  • Bij oplevering dient de opdrachtgever c.q. beslissingsbevoegd persoon ter plekke aanwezig te zijn.

 

 • GRONDSLAG
  • Uitgangspunt is plaatsing op een obstakelvrij werkgebied.
  • Het werkgebied dient geheel vrij te zijn van obstakels. Indien dit niet het geval is en hierdoor het plaatsingswerk wordt bemoeilijkt dan behoudt StroomOpgewekt zich het recht voor de meerprijs door te berekenen.
  • Afvoer van vrijgekomen materialen is niet inbegrepen, mits anders is overeengekomen.

 

 • WIJZIGINGEN
  • Tussentijdse wijzigingen en / of toevoegingen van plaatsingsopdrachten kunnen alleen in overleg met StroomOpgewekt worden uitgevoerd tegen verrekening van meer- of minderwerk.

 

 • OPONTHOUD
  • Onvoorziene omstandigheden, wachttijden, oponthoud etc. die leiden tot meerkosten zullen op basis van nacalculatie verrekend worden.
  • StroomOpgewekt is dan niet meer aansprakelijk voor overschrijding van de lever/plaatsingstijd.

 

 

 • AANSPRAKELIJKHEID
  • StroomOpgewekt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan bestrating, beplanting etc.

 

 • WERKTIJDEN
  • De werktijden liggen tussen 07:30 h en 17:30 h en zijn gebaseerd op 9 effectieve reis- of werkuren.

 

 • VEILIGHEID
  • StroomOpgewekt behoudt zich het recht voor, afhankelijk van de situatie ter plaatse, de werkzaamheden te staken wanneer de veiligheidssituatie daartoe aanleiding geeft.
  • De werkzaamheden worden eerst dan hervat wanneer er effectieve verkeers- of veiligheidsmaatregelen van kracht zijn geworden. Wanneer StroomOpgewekt deze dient te verzorgen zal dit geschieden op basis van meerwerk.

 

 • KABELS- LEIDINGEN DETECTIE / AANSPRAKELIJKHEID
  • StroomOpgewekt verzorgt geen klic-meldingen c.q. opsporen van kabels en leidingen, de opdrachtgever dient zich hiervan vooraf op de hoogte te stellen en de gegevens aan te reiken c.q. ligging aan te geven. Alle voortkomende kabel- en leidingschade ’s kunnen dan ook niet bij StroomOpgewekt worden geclaimd. Deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 • DAKPANNEN
  • De opdrachtgever dient voorafgaand bij plaatsing 10 stuks dakpannen ter beschikking te hebben, zodat de door plaatsing defect geraakte dakpannen door de monteurs van StroomOpgewekt teruggeplaatst kunnen worden. Indien er geen extra dakpannen aanwezig zijn en er dakpannen kapot gaan, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het terugplaatsen van defecte dakpannen.

 

 • OPMERKINGEN
  • Opmerkingen en klachten over plaatsingswerkzaamheden en / of de opgeleverde plaatsing, dienen, binnen 48 uur na oplevering bij StroomOpgewekt gemeld te worden.

 

 

 

 

 

Check hoeveel jij kan besparen

Binnen één minuut

Veelgestelde vragen

De eerste stap om zonnepanelen te laten plaatsen is bekijken of uw dak geschikt is. Doe de gratis dakscan op onze website en zie gelijk hoeveel zonnepanelen je nodig hebt op basis van je stroomgebruik. De volgende stap is een afspraak in te plannen op locatie. Wil je liever meer uitleg over de mogelijkheden dan kun je een belafspraak of videogesprek inplannen. Is je dak geschikt dan stellen we de definitieve offerte op. Na akkoord wordt de plaatsing ingepland en ga je snel starten met het opwekken van je eigen stroom.

We gebruiken alleen A-merken zonnepanelen, omvormers, optimizers en micro omvormers. Hierdoor ben je verzekerd van een goede werking van het systeem en lange levensduur. De fabrieksgarantie voor omvormers is 10-25 jaar en voor zonnepanelen 15-25 jaar. De merken zonnepanelen waarmee we werken zijn; LG, Solar Fabrik, Jinko solar, JA solar en Trina solar. De omvormers welke we veel toepassen zijn: SMA, SolarEdge, Growatt en Enphase. 

Zonnepanelen leveren gelijkstroom ook wel DC spanning genoemd terwijl apparaten in huis wisselstroom (AC spanning) gebruiken. Om de stroom die de zonnepanelen opleveren in huis te kunnen gebruiken moet de stroom omgezet worden naar wisselstroom. De omvormer wordt in huis geplaatst en vormt de gelijkstroom om naar bruikbare wisselstroom. Wil je geen omvormer in huis dan kunnen we micro omvormers achter het zonnepanelen plaatsen. De stroom wordt dan op het dak via de micro omvormer omgezet naar wisselstroom. Groot voordeel van micro omvormers is dat je de prestaties van de zonnepanelen per stuk kunt monitoren in onze app. Daarnaast heb je geen omvormer in huis en komt er geen hoogspanning je woning binnen. Micro omvormers zijn iets duurder dan stringomvormers maar hebben een langere levensduur. De levensduur van een micro omvormer is 25-30 jaar. De levensduur van een stringomvormer is 8-12 jaar. Onderaan de streep kunnen micro omvormers dus zelfs goedkoper zijn stringomvormers.

Een optimizer (ook wel power optimizer genoemd) is een klein apparaatje dat onder elk afzonderlijk zonnepaneel geplaatst kan worden om de opbrengst per paneel te behouden als één paneel als gevolg van (gedeeltelijke) schaduwwerking zijn maximale opbrengst verliest. Als je optimizer plaatst en een deel van de zonnepanelen ligt in de schaduw dan worden de prestaties van alle zonnepalen negatief beïnvloed. Dit wil je natuurlijk niet en daarom is het aan te raden om optimizers te plaatsen. Het is afhankelijk van de (schaduw)situatie of deze extra investering interessant is.

Hoe snel de zonnepanelen geplaatst kunnen worden is afhankelijk van de configuratie van het systeem. De doorlooptijd van offerte tot plaatsing varieert van 3 tot 6 weken.

De landelijke overheidssubsidie op zonnepanelen voor particulieren is helaas al een tijdje gestopt. Veel gemeenten hanteren eigen subsidieregelingen en bieden speciale leningen met gunstige voorwaarden waar je gebruik van kunt maken.